Chongqing
Director-General XIAO Yuanqi
Address No.2 Min Zu Road, Yu Zhong Distric Chongqing
Post Code 400011
Telephone 023-63830919(day) 023-63721596(night)
Fax 023-63814044
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800