Guangdong
Director-General LIU Fushou
Address No. 193 Middle Yanjiang Road Guangzhou
Post Code 510117
Telephone 020-83348851(day) 020-83348874(night)
Fax 020-83191364 020-83195937
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800