Guangxi
Director-General XIONG Liangjun
Address No. 39 Tao Yuan Road Nanning
Post Code 530021
Telephone 0771-2826653(day) 0771-2826653(night)
Fax 0771-2840420
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800