Xiamen
Director-General LI Chao
Address No. 222 Hu Bin Nan Lu Xiamen
Post Code 361004
Telephone 0592-5892888(day) 0592-5892900(night)
Fax 0592-5892871
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800