Yunnan
Director-General LI Baoshang
Address No. 69 Zheng Yi Road Kunming
Post Code 650021
Telephone 0871-3613405(day) 13987638903(night)
Fax 0871-3633207
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800